Περιστατικά

Ακολουθεί μια λίστα με διάφορα από τα περιστατικά που έχω αντιμετωπίσει στο ιατρείο μου, όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά διάφορες περιπτώσεις, τον τρόπο αντιμετώπισης του κάθε ξεχωριστού προβλήματος, τον χρόνο που χρειάστηκε καθώς και εικόνες με το τελικό αποτέλεσμα.

Διάγνωση

Παρουσιάζει αυξημένη πρόταξη των τομέων και των δυο γνάθων.

Πλάνο Θεραπείας

Εξαγωγές 14-24 34-44. Ακίνητες συσκευές και στα δυο οδοντικά τόξα.

Αποτέλεσμα

Όπως μπορούμε να δούμε στις φωτογραφίες έγινε σημαντική βελτίωση στα οδοντικά τόξα καθώς και στην εξωτερική εμφάνιση του ασθενή.

Διάρκεια Θεραπείας

25 μήνες

Διάγνωση

Ο ασθενής ήλθε στο ιατρείο διαμαρτυρόμενος για έντονους πόνους κατά τη διάρκεια της μάσησης οφειλόμενοι στην τραυματική σύγκλειση των κάτω τομέων επί της υπερώας. Όπως φαίνεται στις πρώτες φωτογραφίες υπάρχει σοβαρή υπερσύγκλειση των άνω τομέων.

Πλάνο Θεραπείας

Εξαγωγές,14- 24, ακίνητα μηχανήματα κι στα δύο οδοντικά τόξα.

Αποτέλεσμα

Επετεύχθη ικανοποιητικό αποτέλεσμα τόσο από λειτουργικής πλευράς όσο κι αισθητικής.

Διάρκεια Θεραπείας

23 μήνες

Διάγνωση

Έλλειψη χώρου για την διευθέτηση των οδόντων επί των οδοντικών τόξων, εξαιτίας της ελλιπής ανάπτυξης των γνάθων.

Πλάνο Θεραπείας

Εξαγωγές 14-24-34-44.

Μέθοδος

Η θεραπεία έγινε με ακίνητους μηχανισμούς εξ ολοκλήρου.

Διάρκεια Θεραπείας

26 μήνες

Ετών 14

Διάγνωση

Συγγενής έλλειψη των 12-22, ελλειπής ανάπτυξη της άνω γνάθου έντονος συνωστισμός του κάτω οδοντικού τόξου, ο 43 εκτός τόξου, υπερσύγκλειση, τάση για τάξη ΙΙΙ κατά ANGLE.

Πλάνο Θεραπείας

Έγινε εξαγωγή του 41, ενεργοποιήθηκε η ανάπτυξη της άνω γνάθου προς τα εμπρός, έγινε διευθέτηση του 43 στο τόξο και διορθώθηκε η υπερσύγκλειση.

Μέθοδος

Χρησιμοποιήθηκαν κινητά και ακίνητα μηχανήματα.

Διάρκεια Θεραπείας

26 μήνες

Ετών 14

Διάγνωση

Παρουσιάζει  σκελετικό πρόβλημα τάξης ΙΙ/1 κατ’Angle, οφειλόμενο σε προγναθισμό της άνω γνάθου [οριζόντια πρόταξη 12χιλ].

Πλάνο Θεραπείας

Στο σχεδιασμό της θεραπείας αποφασίσθηκε να γίνουν εξαγωγές των 14-24 και να μετακινηθεί άπω η άνω γνάθος.

Μέθοδος

Χρησιμοποιήθηκαν κινητοί [εξωστοματικά] μηχανισμοί καθώς κι ακίνητοι [brackets] συνοδευόμενοι από ελαστικές διαγναθικές έλξεις.

Αποτέλεσμα

Θεραπεύθηκε ο προγναθισμός της άνω γνάθου, αποκαταστάθηκε η σύγκλειση καθώς και η αισθητική εικόνα της ασθενούς.

Διάρκεια Θεραπείας

23 μήνες

Ετών 25

Διάγνωση

Η ασθενής παρουσιάζει σκελετικό πρόβλημα τάξης ΙΙ/1 κατ’ ANGLE οφειλόμενο τόσο στον προγναθισμό της άνω γνάθου καθώς κι στον οπισθογναθισμό της κάτω γνάθου.

Πλάνο Θεραπείας

Ο σχεδιασμός της θεραπείας αποβλέπει σε μείωση του προγναθισμού της άνω γνάθου κάνοντας εξαγωγές των 14-24 και προώθηση της κάτω γνάθου.

Μέθοδος

Χρησιμοποιήθηκαν ακίνητοι μηχανισμοί.

Διάρκεια Θεραπείας

23 μήνες

Ετών 12

Διάγνωση

H ασθενής ήλθε στο ιατρείο σε ηλικία 11 ετών με οξύ σκελετικό πρόβλημα Τάξης ΙΙ\1 κατ’ ΑNGLE. Η κεφαλομετρική ανάλυση έδειξε ότι η οριζόντια πρόταξη οφείλεται σε υποπλασία της κάτω γνάθου. Η ασθενής  αδυνατεί να ενώσει τα χείλη της και να φέρει τα δόντια της σε κοπτική θέση.

Πλάνο Θεραπείας

Το γεγονός ότι η ασθενής ευρίσκεται σε φάση οστικής ανάπτυξης μας βοήθησε να ενεργοποιήσουμε στο μέγιστο την ανάπτυξη της κάτω γνάθου κι να αναχαιτίσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτήν της άνω γνάθου.

Μέθοδος

Α φάση: Λειτουργικό μηχάνημα τύπου "bionator"

Β φάση: Άγκιστρα συνοδευμένα με εξωστοματικές δυνάμεις.

Αποτέλεσμα

Χάρη στην άψογη συνεργασία μπορέσαμε κι αναπτύξαμε την κάτω γνάθο κι πετύχαμε ένα καλό προφίλ καθώς κι αρμονική σύγκλειση.

Σχόλια

Πολλές φορές  η χρονική περίοδος  που θα αρχίσει η θεραπεία έχει καταλυτική σημασία για την έκβαση της.

Διάρκεια Θεραπείας

36 μήνες

Ετών 28

Διάγνωση

Παρουσιάζει σοβαρό αισθητικό πρόβλημα. Προγναθισμός της άνω γνάθου. Χειλική απόκλιση των κάτω τομέων. Σύσφιξη του γενειακού μύ  όταν έρχονται σε επαφή τα χείλη.

Πλάνο Θεραπείας

Διόρθωση του προγναθισμού της άνω γνάθου καθώς και της χειλικής απόκλισης των κάτω τομέων.

Μέθοδος

Έγιναν εξαγωγές των  14-24-34-44. Χρησιμοποιηθήκαν ακίνητες συσκευές με διάφορους συνδυασμούς δυνάμεων.

Αποτέλεσμα

Επιτεύχθηκαν οι βασικοί στόχοι της θεραπείας  αφού βελτιώθηκε  το προφίλ, μειώθηκε το χάσμα των χειλιών και μπορεί η ασθενής να κλείσει τα χείλη χωρίς να συσπάται ο γενειακός μυς.

Ετών 37

Διάγνωση

Η ασθενής ήλθε στο ιατρείο με έντονο περιοδοντικό πρόβλημα. Οι άνω τομείς, καθώς κι οι κάτω, παρουσίαζαν μεγάλη κινητικότητα. Αυξημένη οριζόντια πρόταξη [11χιλ]. Σε θέση ανάπαυσης οι άνω τομείς αδυνατούν να καλυπτούν από τα χείλη. Αυξημένη κατακόρυφη  κάλυψη των άνω τομέων επί των κάτω[overbite 1:1]. Τραυματική σύγκλειση των κάτω τομέων επί της υπερώας.

Πλάνο Θεραπείας

Το πλάνο της θεραπείας περιλάμβανε υπερώα μετακίνηση των άνω τομέων και να γίνει εμβύθιση στους τομείς αμφότερων των οδοντικών τόξων με ελαφριές δυνάμεις.

Μέθοδος

Χρησιμοποιήθηκαν ακίνητες συσκευές κι στα δύο οδοντικά τόξα με υπερελαστικά συρμάτινα τόξα για ελαφρές δυνάμεις.

Αποτέλεσμα

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες επιτεύχθη ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα αποκαταστώντας τόσο το αισθητικό όσο και το λειτουργικό μέρος.

Σχόλια

Η συγκράτηση μετά το τέλος της θεραπείας θα μείνει για πάντα [σύρμα triplex  από 33-43 κι 13-23 γλωσσικά]. Έγιναν συστάσεις για προσθετική αποκατάσταση των νωδών περιοχών και παρακολούθηση στο ιατρείο μας κάθε 6 μήνες, όπως και παρακολούθηση από περιοδοντολόγο.

Διάρκεια Θεραπείας

23 μήνες ενεργητικής θεραπείας

Ετών 12

Διάγνωση

Παρουσιάζει έντονο συνωστισμό και στα δυο οδοντικά τόξα. Αυξημένη οριζόντια πρόταξη [6χιλ]. Μονόπλευρη σταυροειδή σύγκλειση.

Πλάνο Θεραπείας

Εξαγωγές 14-24-35-45 διευθέτηση των οδόντων επί των τόξων, διόρθωση της οριζόντιας πρόταξης.

Μέθοδος

Η θεραπεία έγινε με ακίνητα μηχανήματα.

Αποτέλεσμα

Επιτεύχθη ένα καλό λειτουργικό κι αισθητικό αποτέλεσμα όπως φαίνεται και στις 3 τελευταίες φωτογραφίες.

Διάρκεια Θεραπείας

20 μήνες

Ετών 6

Διάγνωση

Ο ασθενής ήλθε στο ιατρείο σε ηλικία 6 ετών παρουσιάζοντας χειλοϋπερωιοσχιστία[λυκοστομία] μονόπλευρα. Η πρώτη χειρουργική επέμβαση έγινε σε ηλικία 10 μηνών η οποία ήταν ατελής [παρέμεινε η επικοινωνία με την ρινική κοιλότητα] δημιουργώντας μια μάζα από ουλώδη και συνδετικό ιστό κατά μήκος της τομής ο οποίος λειτούργησε σαν τροχοπέδη για την ανάπτυξη της άνω γνάθου. Ήδη σε αυτή την ηλικία υπάρχει σταυροειδή εμπρόσθια σύγκλειση καθώς κι μειωμένο το εύρος του ανοίγματος της στοματικής κοιλότητας.

Πλάνο Θεραπείας

Ο πρωταρχικός σκοπός της θεραπείας είναι να επιλέξουμε  μηχανισμούς οι οποίοι θα ενεργοποιήσουν την ανάπτυξη της άνω γνάθου και να επιβραδύνουν της κάτω γνάθου. Επελέγησαν κινητοί [ενδοστοματικά και εξωστοματικά] μηχανισμοί καθώς και ακίνητα (brackets). Μέχρι την ηλικία των 12 ετών η ανάπτυξη των γνάθων ήταν υπό έλεγχο, με την έναρξη της εφηβείας όμως η κάτω γνάθος μεγάλωνε περισσότερο ώστε δημιουργήθηκε μια πλήρης σταυροειδή σύγκλειση στα μόνιμα δόντια πλέον. Χρειάσθηκε να αφαιρεθούν οι 34-44 για να μειωθεί το τόξο της κάτω γνάθου. Η θεραπεία τελείωσε με την συνδρομή του γενικού οδοντίατρου με προσθετική αποκατάσταση στο άνω τόξο.

Αποτέλεσμα

Τα αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικό αν και ο ασθενής δεν είχε καλή συνεργασία.

Ετών 18

Διάγνωση

Εμπρόσθια σταυροειδή σύγκλειση. Έγκλειστο το 11. Υπεράριθμα 2 δόντια στην περιοχή των τομέων.

Πλάνο Θεραπείας

Εξαγωγές των υπεράριθμων, αποκάλυξη του 11, διόρθωση της εμπρόσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης.

Χρόνος Θεραπείας

14 μήνες   

Ετών 19

Διάγνωση

Ολική χασμοδοντία [open bite] 8 χιλ οφειλόμενη αρχικά σε θηλασμό του δακτύλου κι στη συνέχεια στην τοποθέτηση της γλώσσας κατά τη διάρκεια της κατάποσης[βρεφική κατάποση]

Πλάνο Θεραπείας

Υπερέκφυση των εμπλεκόμενων οδόντων και στα δυο οδοντικά τόξα. Διόρθωση της βρεφικής κατάποσης.

Μέθοδος Θεραπείας

Ακίνητους μηχανισμούς και στις δυο γνάθους.

Χρόνος Θεραπείας

16 μήνες

 

Ηλικία: 18 ετών

Διάγνωση

Προγναθισμός της κάτω γνάθου

Ελλιπής ανάπτυξη της άνω γνάθου

Πλάγια κι εμπρόσθια σταυροειδή σύγκλειση

Συνωστισμός αμφότερων των οδοντικών τόξων

ρίζες 16-26-36-46

Σύγκλειση

Τάξη ΙΙΙ κατ’Αngle

Σχόλια

Η ασθενής ήλθε στο ιατρείο κατά κύριο λόγω επειδή αδυνατεί να μασήσει[δεν έχει σχεδόν καθόλου επαφές με τους ανταγωνιστές] και δεύτερον για αισθητικούς λόγους.

Πλάνο Θεραπείας

Εξαγωγές  ριζών 16-26-36-46

Ευθυγράμμιση  των οδοντικών τόξων

Προώθηση του άνω οδοντικού τόξου,οπισθολίσθηση της κάτω γνάθου

Μέθοδος

Ακίνητοι μηχανισμοί

Αποτέλεσμα

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες  επιτεύχθηκε ο στόχος της θεραπείας εξασφαλίζοντας καλή λειτουργία[εξισορόπιση της σύγκλεισης] καθώς και ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Ηλικία: 14 ετών

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Παρουσιάζει αυξημένη οριζόντια πρόταξη [12χιλ] κι πλαγιολίσθηση στην αριστερή πλευρά της κάτω γνάθου.

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ

ANGLE I στην δεξιά πλευρά κι ANGLE II στην αριστερή πλευρά.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διόρθωση της οριζόντιας πρόταξης, ανάταξη της κάτω γνάθου διόρθωση της σύγκλεισης. Η θεραπεία έγινε με κινητά κι ακίνητα μηχανήματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Ο σκοπός της θεραπείας επετεύχθη  όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ικανοποιώντας τόσο τα αισθητικά προβλήματα όσο και τα  λειτουργικά

ΧΡΟΝΟΣ

23 μήνες

Ηλικία: 13 ετών

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Παρουσιάζει έντονο σκελετικό πρόβλημα με οριζόντια πρόταξη [over-jet] 12χιλ, οφειλόμενη σε προγναθισμό της άνω γνάθου καθώς και στην ελλιπή ανάπτυξη της κάτω γνάθου

Το πρόσωπο είναι κυρτό από θέση "προφίλ"

ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αναστολή της ανάπτυξης της άνω γνάθου κι ενεργοποίηση της αύξησης της κάτω γνάθου.                                  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Α φάση: Κινητά  μηχανήματα

Β φάση: εξαγωγές 14-24, ακίνητα μηχανήματα

ΧΡΟΝΟΣ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

30 μήνες

Ηλικία: 14 ετών

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

 • έντονος συνωστισμός και στα δύο οδοντικά τόξα, όλοι οι κυνόδοντες βρίσκονται εκτός τόξων

ΣΥΓΚΛΕΙΣΗ

 • τάξη Ι κατά ANGLE

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • έγιναν εξαγωγές των 14-24-34-44, διευθετήθηκαν οι κυνόδοντες στα οδοντικά τόξα και έγινε εξισορόπιση της σύγκλεισης

ΜΕΘΟΔΟΣ

 • ακίνητα μηχανήματα και στις δύο γνάθους

ΧΡΟΝΟΣ

 • η θεραπεία ολοκληρώθηκε σε 18 μήνες

Ηλικία: 24 ετών

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: ANGLE  I

 • Mονόπλευρη σταυροειδή σύγκλειση
 • Στενή άνω γνάθος
 • Γλωσσική θέση του 22

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Διεύρυνση άνω οδ.τόξου
 • Διόρθωση σταυροειδούς σύγκλεισης
 • Διευθέτηση του 22

ΜΕΘΟΔΟΣ

 • Ακίνητα μηχανήματα

ΧΡΟΝΟΣ

 • 16 μήνες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Διεύθυνση : Διάκου 8 & Κολοκοτρώνη, Πύργος Ηλείας
 • Email : galanp@otenet.gr
 • Τηλέφωνο 1 : 2621030232
 • Τηλέφωνο 2 : 6977588446

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Το αποτελεσματικό βούρτσισμα, ειδικά όταν υπάρχουν ορθοδοντικοί μηχανισμοί (σιδεράκια) στο στόμα απαιτεί χρόνο και πέντε λεπτά (5') είναι συνήθως αρκετά. Οι μικρές, ήπιες κυκλικές κινήσεις είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές για να απομακρύνουν υπολείμματα τροφών και κυρίως την μικροβιακή πλάκα.